Rozwiązania badawcze
Badanie uczestników wydarzeń

Analiza uczestników:

Profilowanie w połączeniu z technolo­giami Geotrapping® i Wifitrapping umożliwiają dokładną analizę osób biorących udział w koncertach, festi­walach, targach itd. Raport z badania prezentuje ich demografię i charakte­rystykę.

Przykładowe realizacje:

Realizacja marketingowa: Kampania 50 lat AMG
Realizacja badawcza: Uczestnicy Summer Well Festival 2018