Prezentacja raportu Fundacji Pułaskiego i Selectivv nt. opinii Polaków o polskiej polityce zagranicznej


Prawie połowa ankietowanych określa swój stosunek do Stanów Zjednoczonych jako bardzo pozytywny i, co interesujące, współczynnik ten jest ponad 12% wyższy niż w styczniu br. – wynika z badań opinii publicznej dotyczącej polskiej polityki zagranicznej opracowanych przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego i  firmę Selectivv. Pełny raport został zaprezentowany podczas konferencji prasowej 19 marca br. w siedzibie Fundacji w Warszawie.

Celem badania była analiza stosunku Polaków do zagadnień związanych z polską polityką zagraniczną, bezpieczeństwem oraz relacji z innymi państwami. Ankietowani pytani byli o największe obecnie zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i Polaków, stosunek do wybranych państw m.in. Izraela, Niemiec, Francji, Stanów Zjednoczonych czy Federacji Rosyjskiej, a także o stan Sił Zbrojnych RP, jako gwaranta bezpieczeństwa RP. Respondenci określili również swoje nastawienie do polityki historycznej obecnego rządu RP w kontekście relacji z Izraelem i Ukrainą oraz wyrażali opinię nt. działań Polski w przypadku potencjalnego nałożenia na Polskę sankcji przez Unię Europejską za naruszenie zasad praworządności.

Pod koniec marca br. Minister Spraw Zagranicznych RP, przedstawi coroczną Informację o zadaniach polskiej polityki zagranicznej, publicystycznie określaną jako exposé Ministra. Z tej okazji Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, bazując na doświadczeniu grona ekspertów Fundacji, przygotowuje trzeci już raport dotyczący polityki zagranicznej i bezpieczeństwa RP. W 2018 roku Polska z jednej strony świętuje 100-lecie odzyskania niepodległości, a z drugiej stoi w obliczu najistotniejszych wyzwań dla swojego bezpieczeństwa od czasów upadku komunizmu i transformacji ustrojowej. Mowa tu o czynnikach takich jak rosnąca asertywność Federacji Rosyjskiej, ryzyko dezintegracji Unii Europejskiej czy ogarniająca zachodnie społeczeństwa fala populizmu. Dlatego na potrzeby tegorocznego raportu postanowiliśmy odwrócić optykę i oddać głos polskiemu społeczeństwu, przeprowadzając badanie opinii publicznej w zakresie polskiej polityki zagranicznej. Zapytaliśmy Polaków o ocenę rządowej polityki zagranicznej oraz środowiska bezpieczeństwa kraju – wyjaśnia Tomasz Smura, Kierownik Biura Analiz Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.

Badanie zostało przeprowadzone na próbie 50 000 osób na terenie Polski. Raport przygotowała Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego oraz firma badawcza Selectivv Mobile House specjalizująca się w pozyskiwaniu, analizie i profilowaniu danych o użytkownikach urządzeń przenośnych. Badanie przeprowadzono dwukrotnie (w styczniu i marcu 2018 r.), aby z jednej strony sprawdzić na ile odczucia Polaków w kwestiach polityki zagranicznej są stałe, a na ile wpływają na nie bieżące wydarzenia, a z drugiej strony, aby podjąć się częściowej identyfikacji dominujących trendów.

Badanie przeprowadzone zostało w formie ankiety w kanale mobilnym dzięki wykorzystaniu technologii i danych z systemu Selectivv. W ciągu 3 dni trwania badania (tak w styczniu, jak i w marcu), ankietę wypełniło 50 000 pełnoletnich użytkowników smartfonów i tabletów. Respondenci odpowiadali na pytania zawarte w ankiecie na swoich smartfonach i tabletach. Otrzymane wyniki zostały wzbogacone o informacje z hurtowni danych DMP Selectivv, czyli zbioru big data o użytkownikach smartfonów i tabletów. Przewagą zastosowanej metody w stosunku do tradycyjnych badań jest znaczne skrócenie jego czasu oraz otrzymanie nieporównywalnie większej próby statystycznej – powiedział Dominik Karbowski, co-CEO Selectivv Mobile House.

Pełen raport dostępny jest na stronie www.pulaski.pl

W przypadku pytań, lub zapotrzebowania na komentarz odnośnie badań zapraszamy do kontaktu z przedstawicielem Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, Panem Thomasem Omedim: tomedi@pulaski.pl +48 536 111 242.

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest niezależnym think tankiem specjalizującym się w polityce zagranicznej i bezpieczeństwie międzynarodowym. Głównym obszarem aktywności Fundacji Pułaskiego jest dostarczanie analiz opisujących i wyjaśniających wydarzenia międzynarodowe, identyfikujących trendy w środowisku międzynarodowym oraz zawierających implementowalne rekomendacje i rozwiązania dla decydentów rządowych i sektora prywatnego.

Fundacja w swoich badaniach koncentruje się głównie na dwóch obszarach geograficznych: transatlantyckim oraz Rosji i przestrzeni postsowieckiej. Przedmiotem zainteresowania Fundacji są przede wszystkim bezpieczeństwo, zarówno w rozumieniu tradycyjnym jak i w jego pozamilitarnych wymiarach, a także przemiany polityczne oraz procesy ekonomiczne i społeczne mogące mieć konsekwencje dla Polski i Unii Europejskiej.

Fundacja Pułaskiego skupia ponad 70 ekspertów i jest wydawcą analiz w formatach: „Stanowiska Pułaskiego”, „Komentarza Międzynarodowego Pułaskiego” oraz „Raportu Pułaskiego”. Eksperci Fundacji regularnie współpracują z mediami.

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest także organizatorem dorocznej konferencji Warsaw Security Forum, będącej platformą dialogu o polityce bezpieczeństwa pomiędzy Unią Europejską, NATO i Rosją.

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest laureatem nagrody “Think Tank Awards 2017” w kategorii „Best EU International Affairs think tank” przyznawaną przez brytyjski magazyn “Prospect”.

O Selectivv Mobile House

Od założenia w 2015 roku, Selectivv specjalizuje się w pozyskiwaniu, analizie i profilowaniu danych o użytkownikach urządzeń przenośnych. Firma posiada obecnie największy w Europie Środkowo-Wschodniej zbiór informacji o właścicielach smartfonów i tabletów, który obejmuje łącznie 82 mln osób, z czego 14 mln w Polsce. Dostęp do nich pozwala Selectivv realizować skuteczne kampanie mobile marketingowe.

Średnio o jednym użytkowniku Selectivv pozyskuje 362 informacje, m.in. dane demograficzne, zainteresowania, jego styl życia oraz lokalizacje, w jakich przebywa. Wykorzystanie big data pozwoliło  na wyróżnienie ponad 60 profili behawioralnych konsumentów, kategoryzując ich na m.in.: osoby planujące powiększenie rodziny, bywalców galerii handlowych, użytkowników bankowości mobilnej czy aplikacji muzycznych.

Analiza i profilowanie danych z kanału mobile odgrywa kluczową rolę w dotarciu do klienta ze ściśle dopasowaną ofertą poprzez skuteczną kampanię reklamową. Jest również solidną podstawą badań dużych grup użytkowników urządzeń przenośnych w takich branżach, jak np. bankowość, ubezpieczenia, telekomunikacja, usługi doradcze itp.

Pobierz komunikat

Newsletter

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych, w tym w szczególności o nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach drogą elektroniczną pochodzących od Selektivv Europe Sp. z o.o. KRS: 0000564540, NIP:7773252049, REGON: 361871755.

FreshMail.pl
 

Newsletter

I agree to send commercial information, including in particular new promotional offers, products, services and contests by e-mail from Selektivv Europe Sp. z o.o. KRS: 0000564540, Tax Identification Number: Tax Identification Number: 7773252049, REGON: 361871755.

FreshMail.pl
 

Рассылка

Я выражаю согласие на получение коммерческой информации, в том числе, о новых предложениях, продуктах, услугах и конкурсах в электронной форме, полученных от Selektivv Europe Sp. z o. o. с номером ЕГР: 0000564540, ИНН:7773252049, ЕДРПО: 361871755.

FreshMail.pl